Podstata a principy družstevnictví, definice družstva

Podstatou družstevnictví je sdružování se, spojování, “dávání dohromady” sil nebo některých forem kapitálu – nejčastěji peněz nebo výrobních prostředků. Tím lze překonat nevýhody či slabost (i v ekonomickém nebo přeneseném smyslu slova) jednotlivců. U spotřebních družstev se jednotlivci spojují, aby byly silnějším partnerem pro dodavatele, aby mohli využívat úspor z rozsahu (nakupují ve velkém). Nejzákladnější principy družstevnictví jsou svépomoc, spolupráce a sociální solidarita.

Mezinárodní družstevní svaz naposledy v roce 1995 formuloval sedm základních principů družstevnictví:

  • dobrovolné a otevřené členství
  • demokratická kontrola (rozhodování)
  • ekonomická spoluúčast členů
  • autonomie a nezávislost (především na státu a na veřejné správě vůbec, ale obecně na jiných subjektech vně družstva)
  • výchova, školení a informace (péče o sebevzdělávání členů a o vzdělávání vedení a managementu)
  • spolupráce mezi družstvy
  • spoluodpovědnost za společenský vývoj.

Tatáž instituce formulovala patrně nejuniverzálnější definici družstva: je to samosprávné sdružení osob, které se dobrovolně sjednotily, aby zajistily své společné ekonomické, sociální a kulturní potřeby a tužby prostřednictvím společně vlastněného a demokraticky řízeného podniku. Z desítek různých definic družstva je vhodné připomenout tu z Nového ilustrovaného slovníku naučného (1930): je to “spolek, jehož účelem je poskytovati členům v něm seskupeným určité výhody a navzájem členové jsou zavázáni své družstvo podporovati. Tím se rozlišuje v zásadě od podniků kapitálových (na př. spol. akc.), u nichž se této součinnosti nevyžaduje.”

Koncept raného (obnoveného) kapitalismu v českých zemích přinesl v r. 1991 nový obchodní zákoník, který příznačně potlačil vzájemnou podporu a solidaritu a zdůraznil podnikání: bylo to “společenství neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů”.

Definice družstva v současném zákoně o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech) je v tomto smyslu vyváženější (§ 552, odst. 1): “Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně (zdůraznil JG) za účelem podnikání.”