Družstevní identita autentických družstev (MDS, 1995)

Definice: Družstva jsou autonomní asociací osob dobrovolně sdružených za účelem jejich společných ekonomických, sociálních a kulturních potřeb a aspirací, skrze jimi vlastněný demokraticky ovládaný podnik

Základní znaky: Družstva jsou založena na skutečné svépomoci, svéprávnosti, demokracii, rovnosti, členství a solidaritě

Principy: Družstevní principy jsou směrnicí družstevních hodnot v praxi, a to:

  1. princip: Dobrovolné a otevřené členství Družstva jsou dobrovolnými organizacemi, otevřenými všem osobám schopným využít jejich služby a ochotným akceptovat odpovědnost plynoucí z tohoto členství, a to bez ohledu na pohlaví, a bez sociální, rasové, politické či náboženské diskriminace.
  2. princip: Demokratické (členské) řízení Družstva jsou demokratickými organizacemi, ovládanými svými členy, kteří aktivně participující na strategii družstva a na jeho rozhodovacích procesech. Muži a ženy, činní ve volené reprezentaci, skládají účty členské základně. Členové družstva mají primárně rovná volební práva (jeden člen – jeden hlas) a družstvo je demokraticky organizováno na všech úrovních.
  3. princip: Ekonomická participace členů Členové rovným dílem přispívají ke kapitálu svého družstva a demokraticky jej ovládají. Alespoň část kapitálu je obvykle ve společném majetku družstva. Členové družstva obvykle dostávají jen omezené náhrady za upsaný kapitál, pokud je dostávají vůbec a pokud je tento podmínku členství. Členové umisťují přebytky do vybraných nebo do všech následujících užitků: a) pro rozvoj svého družstva (nejlépe do zvýšení rezerv, kterých část může být nedělitelná) a to ku prospěchu členů podle podílu jejich účasti v záležitostech družstva; b) k podpoře ostatních aktivit schválených členstvem. (Členové participují na majetku, financování, rozhodování a užitcích družstva, svým způsobem i na rizicích jeho hospodaření).
  4. princip: Autonomie a nezávislost Družstva jsou autonomní, svépomocné organizace ovládané vlastními členy. Uzavírání smluv s jinými organizacemi včetně vlád, nebo zvyšování kapitálu z externích zdrojů, musí být vedeno v rámci demokratického rozhodování členy družstva a podpory družstevní autonomie.
  5. princip: Vzdělávání, výcvik a informace Družstva zajišťují vzdělávání a výcvik svých členů, volené reprezentace, manažerů a zaměstnanců tak, aby mohli efektivně přispívat k rozvoji jejich družstva. Informují širokou veřejnost (zejména mladé lidi a vůdčí osobnosti) o podstatě a výhodách družstevnictví.
  6. princip: Kooperace družstev Družstva prospívají svým členům co nejefektivněji a posilují družstevní hnutí; spolupracují společně na úrovni místních, regionálních a mezinárodních struktur.
  7. princip: Společenský prospěch Družstva pracují ku prospěchu (trvale udržitelného) rozvoje svého širšího společenství v rámci politik schválených svými členy.