Zpráva Evropského parlamentu

Evropský parlament, tedy politicky velmi relevantní orgán, schválil 2. července 2013 zprávu, která pregnantně zhodnotila vývoj a roli družstev ve světové hospodářské recesi, která začala v roce 2008. Zpráva se doslova jmenuje “o přispění družstev k překonání krize”, má číslo 2012/2321(INI) a předložila ji italská sociální demokratka Patrizia Toia.

Závěry této zprávy a obsah schváleného usnesení bohužel nebyly příliš široce publikovány v postkomunistických zemích střední a východní Evropy, kde by mohly pomoci překonat tradované mylné představy o družstevnictví.

Z hlavních analytických závěrů vybíráme:

  • v období krize se družstva ukázala jako odolnější v porovnání s řadou konvenčních podniků. Družstva jsou schopna reagovat na nové potřeby a podporovat vytváření nových pracovních míst lépe než ostatní modely.
  • družstevní model řízení je založen na společném vlastnictví, demokratické hospodářské účasti a kontrole a na organizaci a řízení ze strany členů družstev; pomáhá udržovat zakotvení v místním hospodářství, což mj. zajišťuje, že se nepřemístí, přestože jejich činnost získá mezinárodní rozměr.
  • způsob akumulace kapitálu v družstvech je méně závislý na vývoji finančních trhů;
  • převod podniků zaměstnancům prostřednictvím vytváření družstev a dalších forem zaměstnaneckého podílu na vlastnictví by mohl být nejlepší způsob, jak zajistit přetrvání podniků.

Obecně družstva a další podniky sociální ekonomiky, které spojují ziskovost a solidaritu, hrají zejména v období krize významnou úlohu v evropském hospodářství tím, že vytváří kvalitní pracovní místa, posilují sociální, hospodářskou a územní soudržnost a vytváří sociální kapitál. V jednom z usnesení k této zprávě Evropský parlament “naléhavě žádá Komisi, aby přehodnotila úlohu evropských družstevních společností a to tím, že podpoří zakládání nových družstev v celé EU”.

Evropský parlament také výslovně deklaroval, že programy a fondy ustanovené ve víceletém finančním rámci (2014–2020) by se měly stát významnými nástroji podpory družstev. Při stanovování operačních programů je třeba se zaměřit na podporu snazšího zakládání nových družstev, udržitelného rozvoje podniků a odpovědné restrukturalizace, jejíž součástí budou opatření zabývající se především převody podniků zaměstnancům a sociálními družstvy, v místním rozvoji a v oblasti sociálních, technologických a procesních inovací.

V pasáži adresované členským státům EU vyzývá Evropský parlament k odstranění jakýchkoli právních, administrativních a byrokratických překážek, které brání růstu družstev nebo jej omezují. Naléhavě žádá, aby členské státy zavedly opatření k usnadnění přístupu družstev k úvěrům, zejména se zaměřením na zaměstnanecká družstva, sociální družstva, družstva řemeslníků a družstva tvořená mikropodniky a vyzývá je, aby soustavně politicky podporovaly model družstevního podnikání a vytvořily právní prostředí nakloněné uznávání úlohy družstev a jejich řídících organizací a rozvoji družstev.