Podstata a principy družstevnictví, definice družstva

Podstatou družstevnictví je spolupráce na dosahování společných cílů a sdílení výnosů, které z toho vyplývají. Děje se tak prostřednictvím sdružování, spojování, “dávání dohromady” sil nebo některých forem kapitálu – nejčastěji peněz nebo výrobních prostředků. Tím lze překonat nevýhody či slabost (i v ekonomickém nebo přeneseném smyslu slova) jednotlivců. U spotřebních družstev se jednotlivci spojují, aby byly silnějším partnerem pro dodavatele, aby mohli využívat úspor z rozsahu – nákupů ve velkém). Nejzákladnější principy družstevnictví jsou svépomoc, spolupráce a sociální solidarita.

Mezinárodní družstevní svaz naposledy v roce 1995 formuloval sedm základních principů družstevnictví:

  • dobrovolné a otevřené členství
  • demokratická kontrola (rozhodování)
  • ekonomická spoluúčast členů
  • autonomie a nezávislost (především na státu a na veřejné správě vůbec, ale obecně na jiných subjektech vně družstva)
  • výchova, školení a informace (péče o sebevzdělávání členů a o vzdělávání vedení a managementu)
  • spolupráce mezi družstvy
  • spoluodpovědnost za společenský vývoj.

Tatáž instituce formulovala patrně nejuniverzálnější definici družstva: je to samosprávné sdružení osob, které se dobrovolně sjednotily, aby zajistily své společné ekonomické, sociální a kulturní potřeby a tužby prostřednictvím společně vlastněného a demokraticky řízeného podniku. Z desítek různých definic družstva je vhodné připomenout tu z Nového ilustrovaného slovníku naučného (1930): je to “spolek, jehož účelem je poskytovati členům v něm seskupeným určité výhody a navzájem členové jsou zavázáni své družstvo podporovati. Tím se rozlišuje v zásadě od podniků kapitálových (na př. spol. akc.), u nichž se této součinnosti nevyžaduje.”

Koncept raného (obnoveného) kapitalismu v českých zemích přinesl v r. 1991 nový obchodní zákoník, který příznačně potlačil vzájemnou podporu a solidaritu a zdůraznil podnikání: bylo to “společenství neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů”.

Definice družstva v současném zákoně o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech) je v tomto smyslu vyváženější (§ 552, odst. 1): “Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.”

Moderní základ českých výrobních družstev (Zdroj DAČR)
Moderní základ českých výrobních družstev (Zdroj DAČR)