Knihy

 • sborník Jak se tvoří vize: Svoboda se buduje zdola. Listopad 2020
 • sborník Lokální ekonomika: Návod k použití. Květen 2019
 • sborník Co přinesla mezinárodní konference: Lokální a družstevní způsoby hospodaření jako progresivní vize. Říjen 2018
  Nové formy družstevního hnutí v Rakousku, obecní projekty obnovitelných zdrojů v západoevropských zemích a u nás, příležitosti pro nové družstevnictví v Česku a jeho ekonomické výhody, to všechno byla témata loňské mezinárodní konference o družstevním hospodaření jako progresívní vizi, která nyní najdete shrnuta ve sborníku s podrobným záznamem všech příspěvků. Konferenci organizovala Nadace Rosy Luxemburgové ve spolupráci s Alternativou zdola, a to jsou také adresy, kde si můžete sborník vyžádat. Pro papírovou verzi napište na: info@alternativazdola.cz
 • Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci: Ekonomická demokracie. Teorie a praxe. Praha, 2016.
  (Kniha je dostupná v sídle Alternativy Zdola, na vyžádání můžeme zájemcům zaslat.)
  Publikace velmi komplexně mapuje různé formy ekonomické demokracie v prostoru a čase. Jedná se o přehledovou práci, která nabízí obrovské množství podnětů a informací.
  Zbyněk Fiala jako jeden z recenzentů knihy píše: Kniha, kterou KSLP s takovým úsilím dokončil, má totiž charakter podobné encyklopedie, jaká stále u kořenů francouzské revoluce. Ta zbavila zemi – a později i většinu Evropy – parazitismu a tmářství feudalismu. Historie nás mezitím vynesla výš a přinesla jiné formy ožebračování a oblbování. A tak i současníci si začínají uvědomovat, do jakých sevření jsou nahnání, a stále netrpělivěji obhlížejí nejrůznější nástroje, které by je z toho mohly vyprostit. Encyklopedický přehled myslitelů a reformátorů, který v práci o Ekonomické demokracii najdete, je vynikajícím startem k takovému hledání. …
  Lepší budoucnost je možná, ale nepřijde sama a musíme si to odpracovat. Úkolem nové demokracie, i té na pracovišti, bude hlídat, aby za tím znovu nečíhal návrat do nové klece.
 • sborník Pražské školy alternativ Družstevnictví pro 21. století (pdf zdarma ke stažení)
 • informační dokument institutu Glopolis Družstevnictví nepatří jen do historie (pdf zdarma ke stažení)
 • Ladislav Feierabend: Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952
 • Magdalena Hunčová: Družstva a jejich role v tržní ekonomice, vyd. Univerzita J.E. Purkyně v r. 2006
 • Konny Gellenbeck (Hg.): Gewinn fur alle! Genossenschaften als Wirtschaftsmodell der Zukunft!
 • Jiří Guth a Kateřina Vojtíšková (eds.): Družstevnictví v kostce
 • Naďa Johanisová: Družstevnictví nepatří jen do historie
 • František Cyril Kampelík: Spořitelny. Po farských kolaturách, orbě, řemeslu ze svízelů pomohou.
 • K. Mrázek: Družstevní podniky v Anglii a Skotsku. Popis studijní cesty rakouské velkonákupní společnosti roku 1908 s mnoha vyobrazeními
 • Eva Riečanská et al.: A volatile present and an uncertain future. Mapping cooperative and social economies in the Visegrad countries.
 • Jiří Silný a kol.: Družstevnictví pro 21.století
 • Ladislav Slezák a kol.: Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století
 • V. Th. Totomianc: Družstevní anthologie. Teoreticko – praktický průvodce spotřebních, výrobních a hospodářsko-úvěrních družstvech
 • Ladislav Feierabend: Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952. Stehlík, Volary, 2007.
  Kniha významné osobnosti I. republiky, Ladislava Feierabenda, vznikala v exilu, a u nás vyšla díky úsilí Nadi Johanisové, expertky na družstevnictví a lokální ekonomiku. Ladislav Feierabend byl mimo jiné vrchním ředitelem Kooperativy, předsedou Československé obilní společnosti i ministrem v exilové vládě v Londýně.
  Sám autor v prvním vydání uvádí: “Tato studie o československých zemědělských družstvech vznikla v naději, že příběh o tom, jak se utlačovaní lidé v jednom koutě světa spojili, aby zlepšili svůj životní úděl, přispěje k řešení některých problémů tohoto světa. Rozsah toho, co dokázali, chyby, kterých se dopustili, a možnosti, které nabízejí skutečné družstevní organizace – to vše by měli pozorně prostudovat ti, kdo věří v lidskou svobodu.”
  Kniha čtivě popisuje rozšiřování družstevního hnutí v Československu a neomezuje se přitom jen na oblast zemědělství. Kromě družstevních principů a historie, najdeme kapitolu i o úvěrních družstvech – kampeličkách, i záložnách, skladištních družstvech či družstevních mlýnech a také o významných elektrárenských družstvech. Vývoj je ovšem přerván jednak vznikem Protektorátu Čechy a Morava a následně II. Světovou válkou. Družstevní hnutí je ovšem posléze zdeformováno komunistickým pojetím, na které Feierabend pohlíží velmi kriticky. V závěru se proto dočteme: “Skutečnost je taková, že příběh československých zemědělských družstev má prozatím smutný konec. Ale nejsme dosud ve finále a zůstává nám nádherný příklad celého družstevního hnutí s jeho úspěchy, které ukazuje, co všechno je možné učinit v těch oblastech lidského života, které volají po změně a zlepšení. Duch solidarity a spolupráce, který je vlastní družstevnímu hnutí, zůstává skutečným základem každé demokracie a všech demokratických institucí kdekoliv na světě. Leží v srdci všech lidí dobré vůle a nelze jej zničit, a to ani komunisty v Československu. Žije.”
 • František Cyril Kampelík: Spořitelny. Po farských kolaturách, orbě, řemeslu ze svízelů pomohou. Hradec Králové. 1861. Dostupné online zde
  Český vlastenec, František Cyril Kampelík, je autorem oblíbeného hesla: “co jednomu nemožno, všem dohromady snadno.” Kampelík si hned v úvodu své příručky všímá, že chudý národ bez kapitálu toho mnoho nezmůže (poučení do dnešní doby!) a svou “volnost a samosprávu” neuhájí, řečeno slovy autora. Kampelík proto radí, aby se při farských kolaturách byly zakládány spořitelny. “Mrtvé sumičky peněz, semotam ukryté, scházely by se jako včely do oulu, velký a dělný kapitál skládajíce.”
  Od takovýchto spořitelen si Kampelík sliboval rozvoj orby (zemědělství) a řemesel a také omezení vlivu lichvy. Bohužel, se Kampelíkovy ideje prosadily až po jeho smrti. Vliv Friedricha Raiffeisena se rozšířil z Německa i do českých zemí. Záložny se tedy později začaly na jeho počest nazývat “kampeličky.”
 • Eva Riečanská et al.: A volatile present and an uncertain future. Mapping cooperative and social economies in the Visegrad countries. Visegrad Fund, 2015.
  (Kniha je dostupná pro zájemce v sídle Alternativy Zdola.)
  Kniha sumarizuje v angličtině hlavní závěry družstevního výzkumu, kterého se jako jeden z partnerů zúčastnila i Alternativa Zdola. Hlavním vedoucím projektu byli slovenští partneři, Utopia, zapojeni byla i maďarská a polská strana. Kniha nabízí historický přehled družstevního hnutí ve všech zemích Visegradu, obraz družstevního hnutí v médiích, porovnání legislativních úprav a také závěry z družstevního výzkumu v terénu. Zde je možno najít příklady vzorné praxe, ale také se informovat o problémech, kterým družstva při své činnosti čelí.
 • V. Th. Totomianc: Družstevní anthologie. Teoreticko – praktický průvodce spotřebních, výrobních a hospodářsko-úvěrních družstvech. 1923.
  Vpravdě historická kniha se skládá s jednotlivých esejů, které popisují různé aspekty družstevnictví. A i když dnes budeme vnímat archaický jazyk, obsahově má kniha stále co říci. Viz např. kapitoly Mravní základy družstevnictví, Psychologické změny uvnitř družstevnictví, pojednání o družstevních svazech i příklady družstev z mnoha zemí.
  “Družstevnictví svou vlastní podstatou je povoláno k tomu, aby nahradilo princip soutěže principem spolupráce”…. A dále “Družstevní ekonomie směřuje po hmotné stránce jen k společnému obstarávání zboží dobré jakosti a za levnou cenu. Prostředky však, jimiž se toto obstarávání děje, společná akce a zájmové společenství, obsahují novou ideu práva a morálky, ideu sociálně a organicky spjatou s družstevním hospodařením. Tu nejde o utrhování chleba od úst a vzájemné se pak obviňování ze špatností a podlostí, zde běží o vyrovnání požadavků a práva jednoho každého ve smyslu zákona obecného společenství.”
 • Družstevní podniky v Anglii a Skotsku. Popis studijní cesty rakouské velkonákupní společnosti roku 1908 s mnoha vyobrazeními podává K. Mrázek. Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická.
  Jedná se skutečný popis studijní cesty – s návštěvami čajovny, pražírna kávy, mýdlárny či továrny na marmeládu. Autor pečlivě popisuje výrobní postupy, mzdy a pracovní podmínky. Na závěr uvádí: “Doufám, že tato knížečka vyplní citelnou mezeru v družstevní literatuře a stane se informativní pomůckou o moderním hnutí družstevním. Naším clem však bude následovati družstevníky anglické a dopracovat se alespoň poměrně takových výsledků jako oni. Co učiníme, učiníme pro sebe, pro chudé třídy obyvatelstva.”
 • Konny Gellenbeck (Hg.): Gewinn fur alle! Genossenschaften als Wirtschaftsmodell der Zukunft! Westend Verlag, 2012.
  Německá publikace jde poněkud za rámec klasického pohledu na družstevnictví. Nechybí sice historické ohlédnutí, ale najdeme zde i aktuální příklady družstev. Kromě toho najdeme i kapitolku