Instituce ČR

1) Instituce

České družstevnictví má bohatou, více než stopadesátiletou historii a Družstevní asociace ČR (DA ČR, zájmové sdružení právnických osob) navazuje na tradice družstevních hodnot a princip s cílem sloužit členům a zároveň přispívat ke zlepšení ekonomických a sociálních podmínek života společnosti. Společně s členskými organizacemi spolupracuje s vládou a jednotlivými ministerstvy, prosazuje zájmy a potřeby družstev a jejich svazů a napomáhá všestrannému rozvoji družstevnictví.

DA ČR sdružuje Svaz českých a moravských bytových družstev (624 členských družstev), Svaz českých a moravských spotřebních družstev (52), Svaz českých a moravských výrobních družstev (206) a Zemědělský svaz ČR (ten sdružuje i nedružstevní podniky, přičemž družstev 348). Dohromady tedy DA ČR zastřešuje 1230 družstev, na čemž lze předvést jednu z jejích hlavních slabin: je to méně než 1/10 všech družstev existujících v ČR.

2) Přehled po oborech

Následující tabulka uvádí v oborové klasifikaci NACE jednak počty všech ekonomicky aktivních subjektů, jednak počty družstev (zdroj: Český statistický úřad):

Převažující činnost počet všech subjektů počet družstev
A Zemědělství, lesnictví a rybářství 107 613 1 313
B Těžba a dobývání 671 4
C Zpracovatelský průmysl 292 656 629
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 18 123 11
E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 10 531 28
F Stavebnictví 312 879 972
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 602 578 577
H Doprava a skladování 67 491 55
I Ubytování, stravování a pohostinství 140 928 67
J Informační a komunikační činnosti 50 887 49
K Peněžnictví a pojišťovnictví 117 073 47
L Činnosti v oblasti nemovitostí 154 661 10 649
M Profesní, vědecké a technické činnosti 329 196 386
N Administrativní a podpůrné činnosti 46 954 220
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 15 776
P Vzdělávání 42 637 17
Q Zdravotní a sociální péče 34 649 16
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 63 601 28
S Ostatní činnosti 203 462 38
T Činnosti domácností
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 66
Nezařazeno 105 268 23
Celkem 2 717 700 15 129

Činnost českých výrobních družstev zahrnuje obory ve strojírenství, stavebnictví, automobilovém průmyslu, vyrábějí roboty pro zpracovatelský průmysl, elektro-instalační materiály, nábytek všech typů, kosmetiku a drogistické zboží, módní pánské, dámské a dětské oděvy, ale také kuchyňské potřeby, nářadí pro zahrádkáře, vybavení pro myslivce, rybáře, policii a vojsko, vyrábějí šperky, vánoční ozdoby a hračky. Jsou to převážně střední podniky.

Výrobní družstva jsou rovněž poskytovateli mnoha služeb, ať se jedná o autoopravárenství, správu a údržbu nemovitostí, bezpečnostní, fotografické, kadeřnické, holičské a pedikérské služby, zakázkové šití, ale i provoz sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Vedoucí představitelé družstev se každoročně úspěšně prosazují v prestižních podnikatelských a profesních soutěžích. Například v soutěži Manažer roku, Českých 100 nejlepších nebo Podnikatel roku se již mnohokrát umístili na předních pozicích.

Podle údajů ze 194 družstev v SČMVD jejich hospodářský výsledek i zisk po zdanění v roce 2013 poprvé po recesi vzrostl. Celkem v nich bylo asi 11 500 pracovních míst (přepočtené celé úvazky).

Zemědělská družstva obhospodařují asi pětinu zemědělské půdy, průměrná velikost podniku je 1 400 hektarů. I s ohledem na nedávný vývoj (viz sekce o historii) v mnoha z nich některé družstevní principy (demokratické spolurozhodování členů, vnitrodružstevní vzdělání a tok informací nebo vzájemná podpora a spolupráce členů) nejsou příliš výrazně rozvinuty. Mají nicméně potenciál díky vyšší osobní angažovanosti členů a sociálnímu aspektu družstevní činnosti prosazovat ekologická, sociální a etická hlediska jako svou konkurenční výhodu (zejména oproti obchodním společnostem). Spotřební družstva jsou v současné době asi nejlépe zorganizovaná. Skupinu COOP tvoří: 50 spotřebních družstev sdružených ve Svazu českých a moravských spotřebních družstev (SČMSD), 2 nákupní aliance – COOP Centrum (Praha) a COOP Morava (Brno), Manažerský institut COOP a 11 družstevních škol. Také dceřiné společnosti (s majetkovou účastí SČMSD) Czech Rent a Car, Družstevní leasingová společnost, COOP energy a COOP Mobil. Skupina má téměř 2 800 prodejen, cca 15 000 zaměstnanců a 250 000 členů.

Bytová družstva v ČR byla podobně jako ta zemědělská postižena problematickou transformací. Jejich podíl se zmenšil na cca 9% bytového fondu (380 000 bytů) a mnohá družstva přijala do svých dokumentů celou řadu prvků z vlastnického bydlení. Původní tři zásady, t.j. rovnost práv, rozhodování většiny a solidarita, již platí v lepším případě jen částečně. Jen některá družstva například dokážou svým sociálně potřebným členům nabídnout i tzv. vnitřní půjčky. Většina bytových družstev vykonává v současné době jen funkci správců bytového fondu. Některé menší, “zdola” vzniklá družstva (viz příklady v sekci Inspirativní družstva) ale mohou a dokážou navazovat na ty nejlepší tradice bytového družstevnictví.

Po málo regulovaném boomu družstevních záložen v ČR na konci 90. let 20. století následovala vlna konkurzů (počet kampeliček poklesl ze 127 v r. 1999 na 19 v r. 2007) včetně několika desítek soudních procesů. V letech 2010-2013 celkový objem vkladů rostl, ale zároveň jednotlivé krachy dále pokračovaly a pokračují. Nová regulace předepsaná zákonem č. / Sb. dále zpřísnila podmínky fungování peněžních družstev. Zejména pravidlo zvané “1:10” (výše vkladu nesmí přesáhnout desetinásobek členského vkladu, který není úročen) významně snížilo atraktivitu potažmo konkurenceschopnost vůči bankám k přeměně velkých (a zdravých) družstevních záložen na banky. Přístup České národní banky k peněžním družstvům je hodnocen velmi kriticky.

V současné době působí v ČR pouze jedenáct družstevních záložen. Pět z nich se sdružuje v Asociaci družstevních záložen. Jejím členem je z historických důvodů i Fio banka, která původně začínala jako “kampelička”, ale v r. 2010 ji družstevníci prodali personálně propojené akciové společnosti, která získala bankovní licenci.

Podle veřejných údajů mají dobré hospodářské výsledky právě nejmenší družstva, například Družstevní záložna PSD, České spořitelní družstvo a družstevní záložna Kredit, která všechna mají do 500 členů. Lze předpokládat, že u nich dobře funguje sociální kontrola: členové do značné míry navzájem znají své sociální postavení, majetkové poměry a životní styl…