Zemědělské družstvo Nečín

I. Základní údaje

Zemědělské družstvo Nečín, Nečín 121, 262 13 Nečín
Statutární orgán: 7 členné představenstvo
Předseda představenstva: Ing. Jan Koukolíček, Ph.D.

Základní kapitál zapsaný v OR (majetek): 32.006.000 Kč
Základní kapitál nezapsaný v OR (drobný majetek): 2.184.583 Kč

1. Historie a současný stav družstva

Družstvo bylo založeno 12. srpna 1958. V roce 1992 proběhla transformace družstva a byly schváleny nové stanovy družstva. Družstvo dnes hospodaří na celkové ploše 2.313 ha (údaj ke 31. 12. 2020), z toho je 1.700 ha orná půda a 613 ha jsou travní porosty.

Jan Koukolíček

Ing. Jan Koukolíček – předseda družstva (ve funkci od roku 2018).

V souladu se stanovami družstva je nejvyšším orgánem členská schůze členů družstva. Členská schůze se koná obvykle 1x ročně a má na programu zejména schvalování účetní uzávěrky, schvalování rozpočtu na další účetní období a přijímání nových členů. Základní členský vklad každého člena družstva je 20.000 Kč, který musí nový člen uhradit nejpozději v den vzniku členství. 1x za 5 let se koná volební členská schůze, kde se volí členové představenstva. Představenstvo pak následně ze svých členů volí předsedu a místopředsedu družstva. Kromě představenstva je dalším důležitým orgánem kontrolní komise, která je 3 členná. Jejím hlavním úkolem je kontrola návrhu účetní uzávěrky a způsobu rozdělení zisku družstva, případně formy úhrady ztráty.
K srpnu 2021 má družstvo přibližně 320 členů a 56 zaměstnanců. Původní členové družstva se rekrutovali z drobných zemědělců, kteří při jeho založení v roce 1958 vložili do družstva svůj majetek, tj. polnosti a hospodářská zvířata. Vzhledem k tomu, že členské podíly podléhají dědictví, tak dnes jsou členy zejména potomci původních členů družstva. Do družstva mohou také v souladu se stanovami vstupovat noví členové.

2. Stávající produkce družstva

Hlavní produkcí je výroba a prodej mléka, doplňkově pěstování a prodej obilnin. Družstvo chová zhruba 560 dojných krav plemene montbeliard a fleckvieh (české červenobílé plemeno), z toho 360 kusů včetně vysoko březích jalovic, které je ustájeno v Oborách. Dále družstvo chová cca 440 jalovic a telat, celkem 1000 ks skotu. Průměrná roční produkce mléka 1 dojnice se pohybuje kolem 6.900 litrů. Výkupní cena za 1 l v roce 2020 činila 9 Kč, celkové tržby za prodej mléka dosáhly 32,5 mil. Kč za 3,6 mil. l. Mléko je prostřednictvím odbytového družstva JIH Tábor dodáváno do mlékárny Goldstein v Chamu (SRN, 99 % produkce. S touto firmou probíhá spolupráce i na bázi laboratorních testů). V roce 2019 byl ve stájích Drhovy instalován Mlékomat, pomocí kterého se přímým spotřebitelům podařilo v roce 2020 prodat 26.531 l mléka. Meziročně produkce mléka mírně stoupá.
Rostlinná výroba zahrnuje standardní pícniny jako vojtěška, jetel a další druhy, které slouží zejména jako krmivo pro skot. Dalšími produkty jsou řepka (pěstuje se na cca 200 ha), kukuřice (280 ha), brambory (zejména za účelem prodeje členům družstva za zvýhodněnou cenu), dále ječmen (vlastní zkrmení) a potravinářská pšenice a žito, které se dodávají do Mlýnů Sedlčany. Družstvo si vyrábí vlastní osivo, čímž má jednak garantovánu kvalitu a představuje to i ekonomickou úsporu. Má také poměrně velkou produkci hnoje a díky tomu je schopno 1x za 3 roky zahnojit veškeré osevní plochy, což významně zvyšuje kvalitu půdy a působí i protierozně. Díky každoročnímu úbytku půdy však rostlinná produkce meziročně klesá.

3. Majetek družstva

V roce 2020 došlo k prodeji významné části majetku družstva, což byly zejména bytové domy a vepřín v Nečíni. Do hlavního majetku družstva tak spadají zejména pozemky (v rozloze cca 230 ha), objekty na ustájení skotu a zemědělská technika (traktory, krmné a žací stroje). Družstvo také vybudovalo kompostárnu jako bezplatnou službu obcím, do které sváží biodpad z vlastních kontejnerů, umístěných po okolních obcích.


Nová sklízecí mlátička


Silážní a senážní žlab Obory


Sila na vlhké zrno Nečín

4. Základní ekonomické údaje

Graf č. 1 Výsledek hospodaření za účetní období v letech 2015 – 2020

Graf č. 2 Tržby z prodeje výrobků a služeb v letech 2015 – 2020

Graf č. 3 Mzdové náklady v letech 2015 – 2020

Graf č. 4 Přepočtený stav zaměstnanců v letech 2015 – 2020

II. Komentář předsedy družstva Ing. Koukolíčka ke stávající situaci družstva

1. Drhovy – hala na ustájení dojnic

Družstvo v roce 2018 vystavělo moderní halu, vybavenou nejmodernější technikou na péči o skot. Zde se chová 150 krav + 50 suchostojných, dále v Kravíně Obory je dalších 360 ks, celkem 560 krav. Družstvo zde plánuje demolici starého kravína a výstavbu moderního objektu na odchovnu mladého dobytka s robotickým ramenem na krmení skotu. Zatím se telata chovají v provizorních kójích před halou. Roční přírůstek činí asi 350 telat. Družstvo vůbec nemá produkci masa, mladé býčky prodává na výkrm.
Dočasný odchov mladého dobytka

2. Hlavní problémy družstva

  1. Personál – mladí lidé, kteří přijdou z učebních oborů, nejsou vybaveni téměř žádnými znalostmi a praktickými dovednostmi, takže družstvo prakticky supluje část odborné přípravy. Družstvo bylo po špatných zkušenostech s českými pracovníky nuceno řešit nábor v zahraničních komunitách, zejména mezi Ukrajinci.
  2. Z celkové obhospodařované plochy 2.315 ha je 10 % v majetku družstva a 90 % je pronajato od majitelů. Meziročně velikost plochy klesá (v srpnu 2021 jen 2.270 ha). Přestože cenové požadavky majitelů na pronájem plochy jsou poměrně vysoké (a meziročně mají stoupající tendenci), kvalita půdy je různorodá, v některých případech velmi špatná. Družstvo je pak nuceno vynaložit další prostředky na rekultivaci, což významně zhoršuje ekonomickou efektivitu výnosu (obnova 1 ha louky činí cca 10.000 Kč). Také díky suchu, které zapříčinilo nedostatek vlastního sena, bylo družstvo nuceno investovat do další produkce sena na nových plochách.
  3. Družstvo v posledních letech nezískalo téměř žádné investiční dotace, přestože provádí promyšlenou a účelovou investiční politiku. Na rozdíl od jiných družstev tak musí investice financovat pomocí komerčních úvěrů, které jsou zatíženy úrokovou sazbou, což opět zhoršuje ekonomickou bilanci.
  4. Odbytová politika státu – Ministerstvo zemědělství se snaží prosazovat politiku přednostních dodávek národním odběratelům – v tomto případě se jedná např. o MADETU České Budějovice, přičemž se snaží prosadit politiku, kdy dodavatelé produktů do zahraničí nebudou mít nárok na dotace na produkci. Situace je ovšem taková, že firma MADETA má velmi často prodlevy s úhradou plateb za dodané produkty, což dodavatelům velmi komplikuje situaci.
  5. Výkupní cena mléka činí 9 Kč za 1l, tato cena však již stagnuje po několik let, přičemž provozní náklady v posledních letech výrazně narostly. Proto družstvo ekonomicky poměrně stagnuje a to zejména v souvislosti s nutnými investicemi. Velký tlak na družstvo kladou mzdové náklady, zaměstnanci mají představu o pravidelné valorizaci mezd. Stát by se měl ale také zajímat o to, že družstvo zaměstnává poměrně velký počet pracovníků (ve srovnání např. s rodinnými farmami), kterým musí poskytovat veškeré mzdově sociální služby. Tato oblast by si zasloužila podporu např. ve formě dotací na zaměstnance nebo daňových úlev.

III. Použité zdroje:

Zemědělské družstvo Nečín – webové stránky www.zdnecin.cz
Zemědělské družstvo Nečín – Výroční zpráva za rok 2020

Autor studie dále děkuje předsedovi družstva Ing. Janu Koukolíčkovi, Ph.D. za další poskytnuté informace.

Srpen 2021, Daniel Glas, Alternativa zdola